ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN VAN DIENSTEN (november 2020)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door StrateG aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 2. Opdrachten zijn niet overeengekomen zonder schriftelijke opdrachtbevestiging door StrateG.
 3. Een opdracht betreft een overeenkomst van opdracht zoals bepaald in 7:400 BW, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.
 4. Zowel gedurende als na afloop van de contractperiode met een maximum van 3 jaar zal de Opdrachtnemer strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke en zakelijke gegevens welke haar omtrent Opdrachtgever en daarmee gelieerde ondernemingen bekend zijn.
 5. Iedere aansprakelijkheid van StrateG is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien StrateG niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 6. Onverminderd het overige in deze voorwaarden ter zake aansprakelijkheid van StrateG is bepaald, aanvaardt StrateG geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade en schade t.o.v. derden, behoudens opzet of grove schuld van StrateG.
 7. StrateG is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. StrateG zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten. StrateG is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden.
 8. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Partijen overeengekomen uurtarief. Door StrateG ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening
 9. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 10. Bij overschrijding van de betalingstermijn is StrateG gerechtigd 1% per maand in rekening te brengen. Blijft Opdrachtgever na aanmaning in gebreke, dan zullen alle bijkomende kosten ter inning van het honorarium voor de rekening van Opdrachtgever komen.
 11. Overmacht schort de wederzijdse verplichtingen van partijen op en dient uiterlijk 14 dagen na het optreden door de betreffende partij te worden gemeld. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.
 12. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de contractueel vastgestelde datum. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen de overeenkomst te verlengen.
 13. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst, per aangetekende brief, indien één der partijen na ingebrekestelling niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de gestelde verplichtingen, bij (dreigend) faillissement of surséance van betaling.
 14. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van StrateG: http://strateg.nl/algemene-voorwaarden/. StrateG is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51880040.
 15. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en StrateG is exclusief onderworpen aan Nederlands recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.worden gebracht.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.